10 % – Корпоративен данък

Режимът на облагане с корпоративен данък е регламентиран в Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година. Обект на облагане по ЗКПО е печалбата на юридическите лица. Положителният данъчен финансов резултат е данъчната печалба. Тя е и данъчната основа за определяне на корпоративния данък. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто – най-ниската в ЕС.

10 % – Данък върху доходите на физическите лица

Режимът на облагане на доходите на физическите лица, включително на едноличните търговци, се регламентира в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Обект на облагане по ЗДДФЛ са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Данък се дължи всяка година върху печалбата или дохода, които данъкоплатецът реализира или с които разполага през същата година.

5 % – Данък дивидент

Доходите от дивидент са облагаем доход, който подлежи на облагане с окончателен данък. Съгласно ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденти в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България и местно физическо лице от източник в чужбина. Данъчната основа за определяне на данъка за доходите от дивиденти е брутният размер на разпределените дивиденти. Данъчната ставка е 5 % .

Данък добавена стойност е косвен данък върху потреблението, възприет и функциониращ в страните от ЕС. След приемането й за член на ЕС на територията на Република България действат три режима на облагане с ДДС:

 • Режим на облагане с ДДС на доставки, извършвани на територията на РБ;
 • Режим на облагане с ДДС на доставки, извършвани между РБ и държавите членки на ЕС;
 • Режим на облагане с ДДС на доставки, извършвани между РБ и трети страни.

С данък върху добавената стойност се облагат:

20 % – Ставката на данъка е 20 на сто за:

 • облагаемите доставки;
 • облагаемите вътреобщностни придобивания;
 • вносът на стоки.

  9 % – Диференцирана ставка от 9 на сто за:

 • Настаняване, предоставено от хотели и подобни заведения;
 • Доставка на книги на физически носител или извършвана по електронен път, или и двете (в сила до 31.12.2021г.)
 • Ресторантьорски и кетъринг услуги (в сила до 31.12.2021г.)
 • Храни, подходящи за бебета или за малки деца (в сила до 31.12.2021г.)
 • Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули (в сила до 31.12.2021г.)
 • Доставка на обща туристическа услуга (в сила до 31.12.2021г.)
 • Доставка на услуга за използване на спортни съоръжения (в сила до 31.12.2021г.)

 0 % –  Облагаема доставка с нулева ставка

 • Вътреобщностните доставки, с изключение на освободените вътреобщностни доставки (ДДС за продажби в ЕС);
 • Доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия извън територията на Европейската общност; (ДДС за продажби извън ЕС);
 • И други изрично посочени в закона доставки.