Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на „RINES“ ЕООД и обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл. каква информация събираме като Администратор на лични данни, за какво я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.

Кои сме ние?

Сайтът www.rines.bg е собственост на Счетоводно-юридическа кантора „RINES“ ЕООД с ЕИК: 127622013, адрес: обл. Шумен общ. Шумен гр. Шумен ул. Генерал Колев № 2 офис № 5, имейл: rines@abv.bg

Какво са лични данни

Третираме като лични данни всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, чрез която същото може да бъде идентифицирано. Обработването на лични данни представлява действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Какви данни събираме и за какво ги използваме

При изпращане на запитване до нас, Вие попълвате  и ни предоставяте определена информация доброволно, която ние обработваме и съхраняваме (имена, контактна информация – телефон, имейл, адрес). Използваме тези лични данни само и единствено за да отговорим на Вашите съобщения.

Съхраняване и споделяне на Вашите данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме.

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети страни, освен в случай, че сме длъжни да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение.

Какви са Вашите права

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

 

  • да провери точността, пълнотата и актуалността на информацията си за контакт;
  • право на достъп до личните си данни;
  • право да иска извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните си данни;
  • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните си данни, когато има законни основания за това;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на rines@abv.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Шумен, ул. „Генерал Колев“ № 2, офис № 5
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични, или до които по закон не се изисква достъп.

Сигурност

Ние сме предприели множество технически, правни и организационни мерки за защита на личните данни на всяко едно лице. С цел избягване на нерегламентиран достъп, ние изпълняваме процедури по криптиране в някои области. Също така, ние използваме SSL – протоколи, за да предотвратим възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Ние не споделяме данни с трети лица.

Декларация

В процеса на обработка на лични данни „RINES“ ЕООД спазва принципите на Европейското и национално законодателство, свързани със защитата на личните данни на лицата. Прилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни, защита срещу нерегламентирана обработка, унищожаване или повреждане.