Ние защитаваме вашия бизнес и ви помагаме да насочвате действията си към печеливш и платежоспособен курс!

Счетоводството играе жизненоважна роля в управлението на всеки бизнес, защото ви помага да измервате резултатите от вашата дейност. Счетоводно-юридическа кантора „RINES“ предоставя пълен пакет от счетоводно обслужване на малки, средни и големи компании от всички индустрии:

 • Съставяне на индивидуален сметкоплан;
 • Обработка на документи със специализиран софтуер;
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи;
 • Осчетоводяване на начислените разходи за работна заплата и осигурителни вноски;
 • Текущо проследяване на счетоводни и данъчни срокове;
 • Проверка и следене на дължими данъци;
 • Съдействие при регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на дневници за покупки и продажби, и справка-декларация по ЗДДС;
 • Подготовка и преглед на VIES декларации;
 • Подготовка и процедури във връзка с насрещни проверки ;
 • Подготовка и процедури във връзка с възстановяване на ДДС;
 • Ревизии и ревизионни производства;
 • Подаване на декларации за авансово удържания и внесен данък;
 • Подаване на декларации за изплатени суми на физически лица;
 • Проследяване на всички плащания между вас и вашите контрагенти;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Данъчна защита и консултации;
 • Представителство пред данъчните органи;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на юридически лица;
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на физически лица;
 • Подготовка и подаване на други, изискуеми от данъчните закони справки и декларации;

Предоставяме ви ключови предимства

Подходящ софтуер: Използваме софтуер и счетоводни пакети, съобразени  с естеството и сложността на вашия бизнес.

Гъвкавост: Можем да поддържаме определени области от сметки в съответствие с вашите бизнес нужди и предпочитания.

Ефективност: Ние обработваме и съгласуваме вашите бизнес данни по най-ефективния начин.

Точност: Нашият професионален опит гарантира точна обработка на вашата счетоводна информация, дори в най-сложните и технически области.

Гаранция: Работим в съответствие с всички действащи разпоредби.

Традиционна поговорка гласи, че „счетоводството е езикът на бизнеса“. Въпреки че това е вярно, можете също да кажете, че „счетоводството е езикът на живота“. В един момент повечето хора вземат решение, което разчита на счетоводна информация. Независимо дали е лична или професионална, счетоводната информация играе жизненоважна роля във всички тези решения.

Броят на решенията, които взимаме за един ден, е поразителен. Не е по-различно и по отношение на финансовите решения. Заинтересованите страни разчитат на безпристрастна, уместна и навременна финансова информация, за да вземат разумни решения, тъй като имат интерес от икономическата жизнеспособност на организацията или бизнеса.

За да управлявате печелившо даден бизнес и да останете платежоспособни е от съществено значение да се измерват резултатите от дейността. Резултатите от дейността се изразяват чрез счетоводството с помощта на финансовите отчети. По този начин счетоводният език изразява цялата история на предприятието чрез различните счетоводни процеси.