Ето с какви други административни услуги можем да ви бъдем полезни:

  • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ;
  • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
  • Изготвяне на годишни финансови отчети за обявяване в Агенцията по вписванията;
  • Изготвяне на справки към БНБ, съгласно Валутния закон;
  • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит – изискваните от банката счетоводни справки;
  • Съдействие при издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
  • Изготвяне на междинни счетоводни отчети по искане на клиента;